ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

 

Αλαμάνας 20,

Ν.Ηράκλειο,Αττικής.

ΑΦΜ 099360565-ΔΟΥ ΦΑΒΕ

Τηλ. 210 2849412

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Γραφεῖο ΓΕΜΗ

Ακαδημὶας

Ἀθὴνα 10 / 6 / 2014

 

 

Κύριοι,

 

Σχ.  :     Υποβολή στοιχείων αρθρ.  26α και Κ.Ν.  2190/1920

Α.  ΜΑΕ  45098 / 01ΑΤ / Β / 00 /30

======================================

 

Υποβάλλουμε συνημμένως τα κάτωθι στοιχεία της Εταιρείας μας για

τήν ενημέρωση του φακέλλου μας που τηρείται στην υπηρεσία σας :

 

1.   Επικυρωμένο   αντίγραφο    του    Πρακτικού    του Δ.Σ. της 30/4/2014 περί

προσκλήσεως της ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της

εταιρείας, μετά των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

2. Επικυρωμένο  αντίγραφο του Ισολογισμού της εταιρείας μας της 31/12/2013

και της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου  1/1 – 31/12/2013.

3.   Εκθεση   Πεπραγμένων   του   Δ.Σ.   επί   του   Ισολογισμού   της  εταιρείας

της 31/12/2013  και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

3. Εκθεση των Eλεγκτών επί του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και

της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας, περιόδου 1/1 – 31/12/2013.

5.   Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2013.

 

Για την  ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ  ΑΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

Δήμητρα Γαλάνη

Διευθύνουσα Σύμβουλος