ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 14.11.2014

By November 14, 2014Uncategorized

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ της 14/11/2014.

 

Στο Ν. Ηράκλειο  Αττικής σήμερα Παρασκευή, 14/11/2014 και ώρα 12 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής  Εταιρείας  ΔΕΛΤΑ  ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλαμάνας 20 Ν. Ηράκλειο Αττικής   γραφεία της κατόπιν της από 24/10/2014 προσκλήσεως του Δ.Σ., η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας προ 20  ημερών, εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμητρα Γαλάνη που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως  όρισε  γραμματέα την εκ των παρισταμένων Χριστίνα Γαλάνη. Στη συνέχεια ανέγνωσε τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων, ο οποίος αναρτήθηκε προ 48 ωρών σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τις οποίες κάθε μέτοχος κατέχει.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1.Νικόλαος Γαλάνης  του

Σπυρίδωνος κάτοικος Ν.Ηρα-

κλείου,οδός Αλαμάνας 20

80,95 59.908 59.908
2.Στυλιανός Αλεξίου  του    Τιμολέοντος, κάτοικος Αθη-

νών οδός Λ.Γαλατσίου 36

14,29 10.572

 

10.572
3.Χριστίνα Γαλάνη του Νικο-  λάου,κάτοικος Ν.Ηρακλείου

Οδός Αλαμάνας 20.

 

2,38 1.762 1.762
4.Δήμητρα  Γαλάνη του Νικο- λάου,κάτοικος Αθηνών

Αποκαύκων 12

 

2,38 1.762 1.762
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ 100 74.004 74.004

 

Διαπιστωθείσης νομίμου πλειοψηφίας μετόχων, μετοχών και ψήφων (απόντος του μετόχου Στυλιανού Αλεξίου παρίσταται το 85,71% των ψήφων) η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως και επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γ.Σ. ο προσωρινός πρόεδρος της Ν. Γαλάνης κάλεσε τους μετόχους να επικυρώσουν τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων δια ονομαστικής κλήσεως και επεκύρωσε ομόφωνα τον κατάλογο των μετόχων των εχόντων δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γ.Σ. και κατέστησε τούτον οριστικό. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει στη συνέχεια ομόφωνα ως οριστικό πρόεδρο της τον Νικόλαο Γαλάνη και ως γραμματέα την Χριστίνα Γαλάνη η οποία εξετέλεσε και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Ακολούθως ο πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε την πρόσκληση της οπότε η Γ.Σ. άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

 

 

ΘΕΜΑ 1ον   

 

Τροποποίηση καταστατικού της εταιρίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της εταιρίας, κρίνεται σκόπιμη και επωφελής η επέκταση του σκοπού της εταιρίας, ώστε να περιλάβει και εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως ηλιακών και ενεργειακών συστημάτων, καθώς και διεκπεραίωση τεχνικών έργων και κυρίως έργων με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με ηλιακά και ειδικά ενεργειακά συστήματα καθώς και εμπορία των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών για το σκοπό αυτό. Ενόψει των προεκτεθέντων οι Μέτοχοι της εταιρίας αποφασίζουν την ως άνω επέκταση του σκοπού της εταιρίας και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό:

α) Την παραγωγή και εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων συναφών ιδιοσκευασμάτων, γεωργικού πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και σκευασμάτων και φαρμάκων απαραίτητων για τη μελισσοκομία και εν γένει αγροτικών εφοδίων.

β) Την αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων παραγόντων προϊόντων της παραγράφου α του παρόντος, ως και την εισαγωγή, εμπορία και συναρμολόγηση και εμπορία γεωργικών εν γένει μηχανημάτων και εργαλείων.

γ) Στη δημιουργία εργαστηρίων και την προαγωγή και βελτίωση γεωπονικών εργασιών και ερευνών.

δ) Στην παροχή εν γένει γεωπονικών συμβουλών και υπηρεσιών και εφαρμογή αυτών.

ε) Εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως αγροτικών εφοδίων.

στ) Οι εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως ηλιακών και ενεργειακών συστημάτων.

ζ) Η διεκπεραίωση τεχνικών έργων και κυρίως έργων με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με ηλιακά και ειδικά ενεργειακά συστήματα καθώς και εμπορία των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών για το σκοπό αυτό.

 1. Προς επίτευξη του άνω εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω και να συμμετέχουν από της ιδρύσεως ή και μετά από αυτήν σε εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής.

 

Ακόμη, σύμφωνα με εκτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της εταιρίας, κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή της έδρας της εταιρίας και μεταφορά της εις τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, δεδομένης και της εκεί στέγασης των μονάδων παραγωγής και συσκευασίας. Ενόψει των προεκτεθέντων οι Μέτοχοι της εταιρίας αποφασίζουν την ως άνω αλλαγή της έδρας της εταιρίας και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται από 1-1-2015 ο Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής και η διεύθυνση Αγίας Σοφίας θέση Μηλιαδίστα τ.κ. 19300. 
 2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Εταιρείας είναι δυνατή η ίδρυση εργοστασίων, Υποκαταστημάτων,
  Γραφείων, Αποθηκών, Εργαστηρίων, καλλιεργητικών μονάδων και
  λοιπών καταστημάτων της εταιρείας, καθώς και η παραχώρηση
  αντιπροσωπειών  προϊόντων   παραγομένων   ή   εμπορευομένων από την εταιρεία, οπουδήποτε, για όλα αυτά στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή

 

 

Μεθ’ ό μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Η γραμματέας

Νικόλαος Γαλάνης                      Χριστίνα Γαλάνη

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Δήμητρα Γαλάνη

 

Διευθύνουσα Σύμβουλος