ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30.06.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων
της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ τὴς 30/6/2014

 

Στο Ν. Ηράκλειο  Αττικής σήμερα Δευτέρα, 30/6/2014 και ώρα 13 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου

Βιοτεχνικής και Εμπορικής  Εταιρείας  ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλαμά-

νας 20 Ν.Ηράκλειο Αττικής   γραφεία της κατόπιν της από  30/4/2014 προσκλήσεως του Δ.Σ. η οποία τοιχο-

κολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας προ 20  ημερών εις την ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμητρα Γαλάνη που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως  όρισε  γραμ-

ματέα την εκ των παρισταμένων Χριστίνα Γαλάνη.

 

Στη συνέχεια ανέγνωσε τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές

τους εις το ταμείο της εταιρείας και ο οποίος αναρτήθηκε προ 48 ωρών σε εμφανές σημείο των γραφείων της

εταιρείας με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τις οποίες κάθε μέτοχος κατέχει.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ                     ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ             ΑΡ.ΨΗΦΩΝ              %

 

1.Νικόλαος Γαλάνης  του                  59.908                       59.908           80.95

Σπυρίδωνος κάτοικος Ν.Ηρα-

κλείου,οδός Αλαμάνας 20

  1. Χριστίνα Γαλάνη του Νικο-            1.762                          1.762             2.38

λάου,κάτοικος Ν.Ηρακλείου οδός

Αλαμάνας 20.

  1. Δήμητρα  Γαλάνη του Νικο-            1.762                          1.762            2.38

λάου,κάτοικος Ν.Ηρακλείου οδός

Αλαμάνας 20.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ         63.432                       63.432            85,71

 

 

 

Ο μέτοχος Στυλιανός Αλεξίου  του     10.572                        10.572           14.29

Τιμολέοντος, κάτοικος Αθη-

νών οδός Λ.Γαλατσίου 36

μέ τόν έναντι αριθμό μετοχών καί ψήφων δέν κατέθεσε τίς μετοχές του καί ούτε παρέστη στήν Γ.Σ.

 

 

Διαπιστωθείσης απαρτίας παρισταμένων  μετὸχων εκπροσωπούντων τό 85,71% τού κεφαλαίου, τών μετο-

χὦν και ψήφων η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως και επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως.

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γ.Σ. η προσωρινή πρόεδρος της Γ.Σ.   Δήμητρα Γαλάνη κάλεσε τους

μετόχους να επικυρώσουν τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων δια ονομα-

στικής κλήσεως και επεκύρωσε ομόφωνα τον κατάλογο των μετόχων των εχόντων δικαίωμα να συμμετά-

σχουν και να ψηφίσουν στην Γ.Σ. και κατέστησε τούτον οριστικό. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει στη συνέχεια

ομόφωνα ως οριστικό πρόεδρο της την Δήμητρα Γαλάνη και ως γραμματέα την Χριστίνα Γαλάνη η οποία

εξετέλεσε και χρέη ψηφοσυλλέκτου . Ακολούθως η πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε την πρόσκληση της Γ.Σ.

οπότε η Γ.Σ. άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 1ον , 2Οον καὶ  3ον  

 

Υποβολή του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 1/1-31/12/2013

και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Η πρόεδρος της Γ.Σ. υπέβαλε προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31/12/2013 καθώς επίσης

και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως όπως καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισ-

μών της εταιρείας και εγκρίθηκαν από το  Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση του, της 30/4/2014 και δημοσιεύθη-

καν εν συνεχεία εις τήν Υπηρεσία τού ΓΕΜΗ καί αναρτήθηκαν στήν ιστοσελίδα τής εταιρείας.

Ακολούθως διαβάζεται από την γραμματέα η έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. επί των πεπραγμένων της δια-

χειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2013 και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της εταιρείας .

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, των

Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας η πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να εγκρίνουν

τις οικονομικές καταστάσεις  της εν λόγω περιόδου και να απαλλάξουν το Δ.Σ, και τους ελεγκτές από πάσης

ευθύνης αποζημιώσεως.

 

Αφού παρασχέθηκαν εις τους μετόχους όλες οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και κατόπιν ονομαστικής κλή-

σεως ενός εκάστου των μετόχων εγκρίνονται παμψηφεί ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων

Χρήσεως της περιόδου 1/1-31/12/2013 της εταιρείας και απαλλάσσονται τα μέλη του Δ.Σ. και  οι ελεγκτές

από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

 

Κατόπιν της ανωτέρω εγκρίσεως τα κέρδη της χρήσεως 1/1-31/12/2013 διανέμονται ως κατωτέρω :

 Κράτηση για τακτικό αποθεματικό                                       Ευρώ   1.515,82

 Για πληρωμή φόρου εισοδήματος                                                   8.768,01

— Για πληρωμή μερισμάτων                                                                    0,00

 Κέρδη εις νέον                                                                            20.032,63

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ                              Ευρώ   30.316,46

 

 

ΘΕΜΑ 4ον

 

Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2014.

Η πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους όπως εκλέξουν δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγ-

κτάς της εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2014. Κατόπιν ψηφοφορίας εκλέγονται οι κάτωθι :

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

-Αριστοτέλης Παπατρύφων τού Ελευθερίου , κάτοικος  Μελισσίων Αττικής  οδός  Διονύσου 31,  ΑΔΤ

ΑΚ736091   και Α.Μ. Ελεγκτών ΟΕΕ  9996021703, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

-Ιωάννης Μπακάλης του Αποστόλου, κάτοικος   Κηφισιάς,  οδός Γρ.Λαμπράκη 7,  ΑΔΤ  Π 070521   και Α.Μ.

Ελεγκτών ΟΕΕ  9993028747,  Πτυχιούχος ΑΒΣΠ.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

-Θεὸδωρος Πλατσατοὺρας του Παντελὴ , κάτοικος   Ἀθηνῶν  Αττικής  οδός  Στρυμῶνος 29-31,  ΑΔΤ

Σ 548917   και Α.Μ. Ελεγκτών ΟΕΕ  9997047409, Πτυχιούχος Παντεὶου.

-Αντώνιος Ριζούλης του Βαίου , κάτοικος   Ηλιουπόλεως Αττικής  οδός  Ταμπά  4-6,

ΑΔΤ  Α  Ρ 636379   και Α.Μ. Ελεγκτών ΟΕΕ  9993017448, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

 

 

Μεθ’ ό μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                                   Η  Γραμματεύς

 

 

Δήμητρα Γαλάνη                                                                       Χριστίνα Γαλάνη