ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30.4.2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. 30.4.2015

                                     

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη θέση Μηλιαδίστα και επί της οδού Αγίας Σοφίας στα γραφεία της εταιρίας σήμερα  30/4/2015 , ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 10  πμ, συνήλθαν  σε συνεδρίαση  τα  μέλη  του Δ.Σ. της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ   ύστερα  από  πρόσκληση  της  Προέδρου του Δ.Σ. Δήμητρας Γαλάνη.

Στην   συνεδρίαση παρίστανται  άπαντα  τα  μέλη του Δ.Σ.,ήτοι:

Δήμητρα Γαλάνη του Νικολάου,

-Χριστίνα  Γαλάνη του Νικολάου,

-Αφροδίτη συζ. Ν. Γαλάνη, το γένος Χ. Κωστόπουλου,

 

Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως :

 

1.Ενημέρωση του ΔΣ  επί της διαχειρίσεως και των αποτελεσμάτων της περιόδου   1/1-31/12/2014.

2.Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2014 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2014.

3.Έγκριση Διανομής των προκυψάντων κερδών της Χρήσεως.

4.Σύγκλιση της  Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας.

5.Συζήτηση καί λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε άλλου θέματος ήθελε προταθεί.

 

Στην αρχή ο πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει στην κρίση του ΔΣ τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Εταιρείας της 31/12/2014 όπως οι καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν από το λογιστήριο της Εταιρείας και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της.

Μετά από συζήτηση κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις πάνω στις εργασίες της Εταιρείας το ΔΣ  εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως περιόδου 1/1-31/12/2014 βάσει του οποίου προέκυψαν κέρδη     Ευρώ  29.108,15

 

Κατόπιν τούτου και μετά από πρόταση της Προέδρου τού ΔΣ αποφασίζεται ομόφωνα όπως το ανωτέρω ποσό κερδών διανεμηθεί ως ακολούθως :

 Κράτηση για τακτικό αποθεματικό                                       Ευρώ         1.455,41

 Για πληρωμή φόρου εισοδήματος                                                           7.568,12

— Για πληρωμή μερισμάτων                                                                           0

 Γιά Κέρδη εις νέον                                                                                20.084,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ                       Ευρώ        29.108,15

 

Στη συνέχεια και κατόπιν προτάσεως της Προέδρου του ΔΣ αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 26/6/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

2.Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. καί των Ελεγκτών επί της διαχειρίσεως της εν λόγω χρήσεως.

3.Απαλλαγή του ΔΣ και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχείριση της περιόδου 1/1-31/12/2014.

4.Εκλογή  δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών γιά την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

5.Έγκριση διανομής των προκυψάντων κερδών χρήσεως 2014.

6.Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε άλλου θέματος ήθελε προταθεί.

Το Δ.Σ. εν συνεχεία των ανωτέρω αποφάσεων αναθέτει εις την πρόεδρο του Δ.Σ. όπως μεριμνήσει για την πραγματοποίηση των εν λόγω αποφάσεων του και ως εκ τούτου μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως :

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.   ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Δήμητρα Γαλάνη

Διευθύνουσα Σύμβουλος