ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30.4.2015

By | Uncategorized | No Comments

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. 30.4.2015                                       Στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη θέση Μηλιαδίστα και επί της οδού Αγίας Σοφίας στα γραφεία της εταιρίας σήμερα  30/4/2015 , ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 10  πμ, συνήλθαν  σε συνεδρίαση  τα  μέλη  του Δ.Σ. της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ   ύστερα  από  πρόσκληση  της  Προέδρου του Δ.Σ. Δήμητρας Γαλάνη. Στην   συνεδρίαση παρίστανται  άπαντα  τα  μέλη του Δ.Σ.,ήτοι: –Δήμητρα Γαλάνη του Νικολάου, -Χριστίνα  Γαλάνη του Νικολάου, -Αφροδίτη…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 14.11.2014

By | Uncategorized | No Comments

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ της 14/11/2014.   Στο Ν. Ηράκλειο  Αττικής σήμερα Παρασκευή, 14/11/2014 και ώρα 12 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής  Εταιρείας  ΔΕΛΤΑ  ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλαμάνας 20 Ν….

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30.06.2014

By | Uncategorized | No Comments

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ τὴς 30/6/2014   Στο Ν. Ηράκλειο  Αττικής σήμερα Δευτέρα, 30/6/2014 και ώρα 13 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής  Εταιρείας  ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλαμά- νας…

Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

By | Uncategorized | No Comments

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική  Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ  ΑΒΕΕ της 30 /6/2014. Κύριοι Μέτοχοι,   Έχουμε  την  τιμή  να  υποβάλλουμε  προς  έγκρισή   σας  τον  Ισολογισμό  της Εταιρείας  της  31/12/2013  μαζί  με  τον λογαριασμό  Αποτελεσμάτων Χρήσεως, για την χρήση 1/1-31/12/2013 όπως προβλέπεται από…

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

By | Uncategorized | No Comments

Υποβολή στοιχείων ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ   Αλαμάνας 20, Ν.Ηράκλειο,Αττικής. ΑΦΜ 099360565-ΔΟΥ ΦΑΒΕ Τηλ. 210 2849412   ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Γραφεῖο ΓΕΜΗ Ακαδημὶας Ἀθὴνα 10 / 6 / 2014     Κύριοι,   Σχ.  :     Υποβολή στοιχείων αρθρ.  26α και Κ.Ν.  2190/1920 Α.  ΜΑΕ  45098 / 01ΑΤ / Β / 00…

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

By | Uncategorized | No Comments

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 30η Απριλίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την…

Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

By | Uncategorized | No Comments

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ»     ΕΚΘΕΣΗ   ΕΛΕΓΧΟΥ Του Ισολογισμού της 31/12/2013 καί του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιόδου 1/1-31/12/2013.   Κατά τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920…

Περισσότερα