ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική  Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ  ΑΒΕΕ της 30 /6/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

 

Έχουμε  την  τιμή  να  υποβάλλουμε  προς  έγκρισή   σας  τον  Ισολογισμό  της Εταιρείας  της  31/12/2013  μαζί  με  τον λογαριασμό  Αποτελεσμάτων Χρήσεως, για την χρήση 1/1-31/12/2013 όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

1.  Κατά την διάρκεια της εν  λόγω  χρήσεως,  ήτοι  1/1 – 31/12/2013  τα  έσοδα  και τα μικτά κέρδη από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων παρουσιάζονται ως εξής:

Πωλήσεις Εμπορευμάτων                                        Ευρώ           72.735,20

Πωλήσεις Προϊόντων                                                 »          1.530.982,18

Παροχή Υπηρεσιών                                                    »                  430,20

Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως                                           »              10.580,53

Σύνολο Πωλήσεων                                                                    1.614.728,11

Μείον Κόστος Πωληθέντων                                                             1.153.281,45

Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως                                                    461.446,66

ήτοι : Συντελεστής μικτού κέρδους επί   Πωλήσεων                           28,57 %

»                »           »        επί   Κόστους                    40,01 %

2.  Κατά τη ίδια διαχειριστική περίοδο και αφού αφαιρεθούν οι λοιπές δαπάνες της εταιρείας, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω:

Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως                                 Ευρώ           461.446,66

Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                           »                    325,73

Σύνολο Μικτών Κερδών                                                          461.772,39

Μείον :

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                                               275.121,04

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως                                                91.707,01

Τόκοι Χρεωστικοί                                                                    54.700,71

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα                                                    9.927,17

Υπόλοιπο:                                                                              30.316,46

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως:                                                      30.316,46

 

3.  Τα  καθαρά  κέρδη  που   πραγματοποιήθηκαν  στην  διαχειριστική  περίοδο προτείνεται από το Δ.Σ. όπως διατεθούν ως εξής:

 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως                                            Ευρώ           30.316,46

Μείον Φόρος Εισοδήματος                                           »                 8768,01

Υπόλοιπο Κερδών για διάθεση                                                       21.548,45

Δια Τακτικό Αποθεματικό                                                                 1.515,82

Δια Μέρισμα (καθαρά φόρου)                                                                          0

Δια Κέρδη εις Νέον                                                      Ευρώ    20.032,63

 

Όπως   προκύπτει  από  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  βάσει  των  74.004  μετοχών  της εταιρείας   ονομαστικής  αξίας  5 Ευρώ  εκάστη,   τα  κέρδη  μετά  από τους φόρους  ανήλθαν σε  0,41 Ευρώ  ανά μετοχή.

Έναντι αυτών προτείνεται όπως διατεθούν ως μέρισμα Ευρώ   0 / ανά μετοχή. Τα υπόλοιπα κέρδη  της   περιόδου   θα   χρησιμοποιηθούν   για   σχηματισμό τακτικού  αποθεματικού, και για κράτηση κερδών εις  Νέον.

 

 

 

 

 

 

4.  Παρατίθεται   κατωτέρω   ανάλυση   του   υποβαλλόμενου   Ισολογισμού   της 31/12/2012.

 

α)  Π Α Γ Ι Α

31/12/2012                                   31/12/2013

 

Μηχανήματα &  Εξοπλισμός                       59.662,56                                     59.662,56

Αποσβέσεις                                              53.510,66                                     58.152,91

Αναπόσβεστη αξία                                      6.151,90                                       1.509,65

Τα μηχανήματα της εταιρείας στη διάρκεια του 2012 παρἐμειναν ὰμετἀβλητα.

 

31/12/2012                                  31/12/2013

Μεταφορικά Μέσα                                     72.253,52                                     72.253,52

Αποσβέσεις                                               66.697,75                                     70.061,50

Αναπόσβεστη αξία                                       5.555,77                                       2.192,02

Στα μεταφορικά μέσα της εταιρείας στη διάρκεια του 2012 δέν έγινε καμία μεταβολή.

31/12/2012                                 31/12/2013

Έπιπλα και Σκεύη                                        74.593,57                                   74.593,57

Αποσβέσεις                                                 50.475,46                                   58.500,19

Αναπόσβεστη αξία                                       24.118,11                                   16.093,38

Κατά την υπ΄όψιν διαχειριστική χρήση τα έπιπλα και ο εξοπλισμός είχαν μἰα πολὐ μικρἀ αύξηση.

β)   Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν     Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

31/12/2012                     31/12/2013

Αποθέματα  Εμπ/των                                                     0            0

Αποθέματα  Προιόντων                                         261.363,11             475.206,26

Αποθέματα  Α΄Υλών  & Υλικών Συσκευασίας            400.297,88             298.560,94

Προκατ. για αγορά Α’ Υλών     553,50             0

Σύνολο Αποθεμάτων & παραγγελιών                       662.214,19                        773.767,20

 

31/12/2012                       31/12/2013

Πελάτες                                          492.039,72                         510.341,68

Γραμμ. Εισπρακτέα                                    36.550,00       27.732,18

Επιταγές Εισπρακτέες                                           456.986,46                         368.636,44

Προκαταβολές Φόρων                             0                       0

Χρεώστες Διάφοροι                               8.708,95                             0

Σ ύ ν ο λ ο                                     994.285,13              906.710,30

 

 

 

 

γ)    Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α

31/12/2012                       31/12/2013

Ταμείο                                                44.021,04             11.079,35

Καταθέσεις Όψεως                            24.467,63              2.133,32

Σ ύ ν ο λ ο                                                              68.488,67                       13.212,67

δ)   Ι Δ Ι Α    Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α

31/12/2012                       31/12/2013

Μετοχικό Κεφάλαιο                                370.020.00                        370.020,00

Τακτικό Αποθεματικό                                               27.273,05                28.788,87

Αφορολ.  Αποθεματικό Ν.1828                17.735,31               17.735,31

Κέρδη εις Νέον                          332.901,91              352.934,54

Σύνολο Ιδίων                       —————                              ————

Κεφαλαίων                                         747.930,27                        769.478,72

 

 

 

 

ε) Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ε Σ & Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ

31/12/2012            31/12/2013

Προβλέψεις γιά διαμαρτ.γραμμάτια                                0                    0

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις             0          0

0           0

 

 

στ)   Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ε Σ     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

31/12/2012                   31/12/2013

–  Προμηθευτές                                                    260.877,20           53.053,86

–  Δάνεια  Τραπεζών                        648.683,36          601.967,38

–  Φόροι  Οφειλόμενοι                      16.691,00           60.445,51

–  Ασφαλιστικά  Ταμεία                   9.568,65            8.772,45

–  Μερίσματα  Πληρωτέα                                         0                      0

–  Πιστωτές  Διάφοροι                                               1.190,96             1.424,31

–  Επιταγές  Πληρωτέες                           76.750,98           262249,82

–  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

επομένης χρήσεως

Σ ύ ν ο λ α                                                      1.013.762,15                  945.885,15

 

ζ)  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ  ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

1.  Η εταιρεία  δεν διατηρεί ταμιακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

2.  Δεν κατέχει χρεόγραφα.

Κύριοι μέτοχοι, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει εν συντομία η εταιρεία μας την 31/12/2013 και καλύπτει την περίοδο 1/1- 31/12/2013.

Οι εργασίες της εταιρείας μας τή χρήση αυτή ήταν αρκετά ικανοποιητικές από πλευράς πωλήσεων και κερδων, λαμβανομένης υπ’όψιν τής γενικώτερης οικονομικής κατάστασης.

Κατά τη νέα διαχειριστική  χρήση προβλέπουμε διατήρηση  τών μεγεθών τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη.

Αθήνα  12/3/2014

Τό Δ.Σ.

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Νικόλαος Γαλάνης