Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 30η Απριλίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως: α) την υποβολή του Ισολογισμού της εταιρίας μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31-12-2013, της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2013 – 31/12/2013, β) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 – 31/12/2013, γ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και δ) την εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών της εταιρίας για τη χρήση 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014